Viktigt om ventilation

Under 2015 gjordes omfattande kontroller och arbeten med ventilationen i samtliga fastigheter för Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). För att behålla en fungerande ventilation i lägenheter och byggnader vill vi upplysa om att det är föreningen som äger och ansvarar för ventilationssystemen. Det medför ett antal konsekvenser för de boende i föreningen.

På Sallerupsv. 1618 och Nobelv. 80 sitter det FTX-aggregat monterade ovanför spisarna. Aggregaten innehåller en fläkt och det är strängeligen förbjudet att montera loss FTX-aggregaten eller på annat sätt påverka aggregatet eller fläktens funktion, t.ex. genom att ändra eller montera bort spiskåpan eller tillhörande kringutrustning. Det är även förbjudet att på något sätt göra åverkan på ventilationskanaler och don som finns placerade i eller i anslutning till lägenheterna.

För boenden på Sallerupsv. 14Nobelv. 82 och Värnhemsg. 15 gäller att ventilationssystemet inte får påverkas. Det är strängeligen förbjudet att installera eller ansluta en spisfläkt till ventilationskanalen ovanför spisen då det stör balansen i hela byggnaden.

Vill man renovera eller på annat sätt ändra ventilationssystemet skall styrelsen rådfrågas innan arbetet påbörjas, och arbetet skall genomföras enligt fackmässig standard av auktoriserade hantverkare. Om det framkommer vid framtida kontroll av lägenheten, (t.ex. vid avflyttning, vid befarade problem med ventilationen eller vid framtida OVK), att ventilationen påverkats eller att åverkan gjorts på systemet, kommer innehavaren debiteras hela kostnaden (oavsett belopp), för att återställa systemet till normal funktion.

Byte och rengöring av filter

Föreningen äger och ansvarar för ventilationssystemets samtliga komponenter i lägenheter och byggnader. Men respektive lägenhetsinnehavare ansvarar för rengöring av spiskåpa och fettfilter när det behöver göras, samt byte av fettfilter och luftfilter inne i FTX-aggregat. FTX-aggregat ovanför spisen finns på Sallerupsv. 1618 samt Nobelv. 80. Luftfiltret inne i FTX-aggregatet skall bytas en gång om året och det går till så att skivan och frontplåten till aggregatet bortmonteras och filtret lossas. Därefter dammsuger man runt filtret och inuti aggregatet med dammsugare. När det är gjort monterar man dit det nya filtret som skall ha samma mått och dimensioner som det gamla filtret. Nya filter kommer tillhandahållas av föreningen till de ursprungliga FTX-aggregaten en gång om året i samband med att container för grovsopor finns tillgänglig. Spara det gamla filtret så det kan användas som mall för tillskärning av det nya filtret. Om man inte kan eller har möjlighet att byta filtret själv så kan lägenhetsinnehavaren kontakta HSB:s felanmälan och få hjälp av en fastighetsskötare. Men kostnaden kommer lägenhetsinnehavaren själv bli debiterad för.

OBS! I det fall du eller en tidigare ägare monterat bort FTX-aggregatet och fått ett nytt installerat så får man själv bekosta nya filter. Dessa ska bytas 2 ggr om året. Kontakta styrelsen för information om var man införskaffar dessa.